CA_sollentuna_under_ytan_missbruk_beroende.jpg

Har du samma problem som vi hade?

I CA beskriver medlemmarna ofta problemet som att vi har svårt att kontrollera när vi väljer att använda droger eller dricka alkohol och när vi använder/dricker tappar vi förmågan att bestämma hur mycket vi använder/dricker. Vi har utvecklat en slags ”mental besatthet” och en ”fysisk allergi”. Den mentala besattheten innebär en oemotståndlig tanke på droger eller alkohol och nästa rus. Trots ökande konsekvenser eller löften till oss själva om att sluta så använder/dricker vi på nytt igen. Den fysiska allergin gör att vi reagerar annorlunda på droger och alkohol än vanliga människor. Vi tappar vår förmåga att sluta använda eller dricka när vi väl har börjat.

Har du svårt att kontrollera vid vilka tillfällen du väljer att använda droger eller dricka alkohol?

När du använder droger eller dricker alkohol, har du då svårt att begränsa den mängd du använder/dricker?

Om du känner igen dig så kan det vara så att du har samma problem som vi hade. Det är bara du själv som kan avgöra.

Narkomani/alkoholism är en sjukdom som påverkar oss mentalt, fysiskt och själsligt. Sjukdomen är kronisk och progressiv, dvs. det finns inget botemedel som förvandlar oss till icke narkomaner/alkoholister och sett över tid blir sjukdomen bara värre.

 

Lösningen genom tolvstegsprogrammet

Vi som idag identifierar oss som medlemmar i CA kom hit för att vårt droganvändande eller drickande hade blivit ett problem som var svårt för oss att hantera själva, även om vi ofta var ovilliga att erkänna det. Till en början var många av oss tveksamma till att CA och CA:s 12 steg skulle vara lösningen på vårt problem.

Vi har funnit att genom praktiserandet av programmet – CA:s 12 steg – har vi gått från problemet med drog- och alkoholberoende till lösningen för tillfrisknande. Idag är vi nyktra och fria från beroende.

Du hittar oss på CA-möten där vi finns till för att hjälpa dig och andra beroende att uppnå samma frihet som vi själva har funnit. En del av det 12:e steget är att hjälpa andra – genom att göra det behåller vi vår egen nykterhet.

Det är bara du själv som kan bestämma om du vill ha CA:s program, ingen annan kan fatta det beslutet åt dig.

CA_sollentuna_over_ytan_missbruk_beroende.jpg

Vad går CA:s 12 steg ut på?

I korta drag kan man beskriva tolvstegsprogrammet så här: För att kunna lösa ett problem behöver vi först och främst erkänna att det finns ett problem. Vi behöver komma till insikt om att vi är maktlösa inför droger och alkohol och förstå att vi har förlorat kontrollen.

Vi saknar kraft att själva lösa vårt problem, därför behöver vi hjälp av en kraft som är starkare än vår egen. När vi är villiga att ta emot den hjälpen börjar vi att titta på de bakomliggande orsakerna till vårt problem. Vi synar våra tankemönster, känslor och beteenden. Vi byter gradvis ut våra gamla idéer mot nya.

Därefter försöker vi att ställa till rätta den skada vi orsakat andra människor genom vårt beroende. Vi fortsätter arbetet med oss själva varje dag genom att använda de nya verktyg vi har fått. Vi använder sedan våra erfarenheter, vårt hopp och vår nya styrka till att försöka hjälpa andra beroende som fortfarande lider av sitt användande eller drickande.

När vi gör tolvstegsprogrammet fullt ut blir vi fria från vår besatthet att använda droger och alkohol. Livet blir hanterbart och ofta bättre än vi någonsin kunde föreställa oss. Programmet fungerar för alla som är villiga att göra det.

 

Gemenskapen CA

Detta är CA:s officiella programförklaring:

”Anonyma Kokainister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från kokainberoende.

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda kokain och alla andra sinnesförändrande substanser.

Det finns inga kostnader eller avgifter för medlemskap, vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Vi har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. Inte heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och vi är varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att förbli fria från kokain och alla andra sinnesförändrande substanser, samt att hjälpa andra att uppnå samma frihet.

Vi använder de tolv stegen för tillfrisknande för att det redan bevisats fungera.”

Läs också CA:s 12 steg & 12 traditioner

 

CA i korthet

 • CA står för ”Cocaine Anonymous” (Anonyma Kokainister), men är trots namnet inte en drogspecifik gemenskap.

 • CA:s tolv steg är hämtade från Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och utgår ifrån lösningen så som den beskrivs i Anonyma Alkoholisters Stora Bok.

 • CA startade 1982 i Kalifornien och har funnits i Sverige sedan 2003.

 • CA finns idag i 25 länder.

 • CA i Sverige har inget huvudkontor och inga anställda utan består av tillfrisknande beroende i olika mötesgrupper och kommittéer.

 • CA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån.

 • CA är självständigt och har ingen anknytning till andra organisationer eller rörelser.

 • CA driver inte behandlingshem och är inte religiöst.

 • CA tar inte ställning i samhällsdebatter kring droger och alkohol (eller andra frågor).

 • Det enda villkoret för medlemsskap är en önskan att sluta använda droger och alkohol.

 • CA:s enda syfte är att hjälpa den beroende som fortfarande lider.

 

Att vara medlem

Alla former av deltagande i CA är helt och hållet frivilligt. CA:s tredje tradition lyder: ”Det enda villkoret för medlemsskap är en önskan att sluta använda kokain och alla andra sinnesförändrande substanser”. Det innebär i praktiken att vem som helst kan betrakta sig som medlem så länge han eller hon själv anser sig vilja sluta använda droger och alkohol.

CA välkomnar alla oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, politisk åsikt och social/kulturell bakgrund. Det spelar inte heller någon roll vilken drog du använder eller om ditt problem främst gäller alkohol. CA är inte en drogspecifik gemenskap utan inriktar sig på beroendeproblemet. Bland våra medlemmar finns de som har använt alla möjliga typer av sinnesförändrande substanser; kokain, amfetamin, cannabis, heroin, ecstacy, LSD, receptbelagda mediciner, alkohol osv.

Det förs inga medlemsregister och det finns inga kostnader eller avgifter för medlemsskap. Eftersom CA är helt självförsörjande så ber vi dock om frivilliga bidrag från medlemmar på möten för att täcka utgifter för t ex. kaffe och hyra av lokal. Du som går på ett CA-möte för första gången, eller du som är anhörig eller besökare ska du inte lämna något bidrag. 

 

Personlig anonymitet

En av CA:s viktigaste principer är anonymiteten. Medlemmar och besökare på möten ombes att inte föra vidare vem vi sett på ett möte eller vad någon där har delat med sig av. En medlems problem och tillfrisknande är en privat angelägenhet – vi har inte rätt att bryta andras anonymitet.

Vi uppmanar också våra medlemmar att iaktta personlig anonymitet i förhållande till media (press, radio, tv & film). CA-medlemmar bör inte framträda med sitt fullständiga namn eller identifierbar bild i media, i sammanhang där CA nämns (t ex. intervjuer).

Det finns inga officiella representanter för CA. CA för inga medlemsregister och på våra möten presenterar vi oss endast med förnamn.

När du går på ett möte eller på annat sätt tar kontakt med CA så ska du kunna känna dig trygg med att det inte förs vidare till någon annan person, organisation eller myndighet.

Om sponsorskap

Det är viktigt att ha en sponsor för att kunna arbeta i de tolv stegen. En sponsor är en nykter beroende som har gjort de tolv stegen och som finns tillgänglig för att vägleda andra i stegarbetet och stötta dem i tillfrisknandet. Sponsorn är inte en anställd rådgivare eller professionell terapeut. Han eller hon är heller inte ansvarig för någon annans drogfrihet. Sponsorns främsta verktyg är hans eller hennes erfarenheter, styrka och hopp. En sponsor har också varit nykomling och har använt CA:s program för att hantera problem liknande de nykomlingen nu har.

Det enklaste sättet att hitta en sponsor är att gå på ett möte och lyssna på de som delar med sig av sina erfarenheter. I slutet av mötet brukar tillgängliga sponsorer uppmanas att räcka upp handen. Efter mötet är det bara att gå fram till någon av dem och berätta att du söker en sponsor. En rekommendation brukar vara att välja en sponsor som inte är av motsatt kön eller det kön du attraheras av. Vänta inte för länge med att skaffa en sponsor!

 

Så fungerar ett CA-möte

På CA-möten träffar vi andra tillfrisknande beroende som vi kan hjälpa och som kan hjälpa oss.

De flesta CA-möten har en given grundform . En medlem i gruppen (sk. mötesledare) leder mötet. Mötesledaren börjar med att fråga om det är någon som är där på sitt livs första CA-möte. Om någon svarar ja eller räcker upp handen får denne en sk. nykomlingsbricka och mötesledaren läser texten ”Till nykomlingen”. Därefter ställs frågan om någon har varit ute och använt och vill komma tillbaka. Om någon medlem har använt droger eller alkohol så kan denne välja att säga ja eller räcka upp handen och få en ny nykomlingsbricka.

Mötesledaren frågar också om det är någon som har nykter tid att uppmärksamma. Nykter tid innebär den tid någon varit fri från droger och alkohol (alla sinnesförändrande substanser). Nykter tid som brukar uppmärksammas i CA är 7 dagar, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar, 6 månader, 9 månader, 1 år, 18 månader och därefter hela år. För dessa tider finns en bricka som medlemmen får.

Ibland ställs också frågan om det finns någon anhörig eller besökare på mötet.

Deltagarna turas sedan om att läsa CA:s texter ”Inledning”, ”Vem är en CA-medlem?” och ”Vi kan tillfriskna”. Ibland läses också ett stycke ur någon tolvstegsrelaterad litteratur, t ex. Anonyma Alkoholisters Stora Bok. Därefter öppnas mötet för delning. Deltagarna delar med sig av sina egna erfareheter kring missbruk och tillfrisknande med fokus på lösningen genom de tolv stegen. Under mötet förs normalt inga öppna diskussioner utan varje medlem får tala i tur och ordning till punkt. Vi kommenterar inte varandras delningar. Ibland tillämpas en regel för begränsad delningstid som kan vara t ex. max 3 min per deltagare. Som deltagare är det helt frivilligt att dela med sig eller att bara lyssna. 

I slutet av mötet läser en deltagare texten ”Att ge vidare”. Därefter brukar tillgängliga sponsorer uppmanas att räcka upp handen. En sponsor är en nykter beroende som har gjort de tolv stegen och som finns tillgänglig för att vägleda andra i stegarbetet och stötta dem i tillfrisknandet. Läs mer om sponsorskap här. Mötet avslutas vanligtvis med att deltagarna ber Sinnesrobönen tillsammans.

Om du vill ställa frågor eller samtala med en medlem så finns det möjlighet att göra det både före och efter mötet. De flesta CA-möten öppnar lokalen minst en halvtimme innan utsatt mötestid.

CA:s femte tradition lyder: ”Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till andra beroende som fortfarande lider”. Det innebär att mötesgruppen fokuserar på att hjälpa de som kommer som nya till CA och vill ha hjälp.

En del möten kan skilja sig något ifrån beskrivningen ovan.

Vem som helst är välkommen på ett CA-möte för att se hur det fungerar! Det krävs ingen föranmälan för att delta på ett möte.

 

olika varianter av möten

Stegmöte – mötet fokuseras på reflektioner kring ett av de tolv stegen.

Traditionsmöte – mötet fokuseras på reflektioner kring en av de tolv traditionerna.

Meditationsmöte – en del av mötestiden är avsatt till gemensam meditation, oftast 5–10 min.

Talarmöte – en medlem som har gjort de tolv stegen delar med sig av sina erfarenheter, vanligen i 20–30 min av den totala mötestiden.

Bokstudiemöte – mötet fokuseras på reflektioner kring texter ur Anonyma Alkoholisters Stora Bok.

Litteraturmöte – mötet fokuseras på reflektioner kring texter ur tolvstegsrelaterad litteratur.

Temamöte – mötet fokuseras på reflektioner kring ett eller flera utvalda teman.

Onlinemöte – mötet sker via dator eller telefon genom gruppsamtal.

Ytterligare varianter kan förekomma.

 

om öppna och slutna möten

Öppna möten– på öppna möten är alla välkomna, även du som är anhörig eller av annan anledning är intresserad av att delta. De flesta CA-möten i Stockholm är öppna möten.

Slutna möten– på slutna möten är alla som har en önskan att sluta använda kokain och alla andra sinnesförändrande substanser (droger och alkohol) välkomna.

 

event och konvent

Ibland anordnas lite större/längre sammankomster där CA-medlemmar träffas. Det kan t ex. vara en halvdag med flera talare, workshops, möten och umgänge med andra i gemenskapen. I Sverige anordnas mindre event flera gånger om året samt ett större Sverigekonvent en gång om året. Sverigekonventet brukar pågå i några dagar. CA har också ett världskonvent varje år. Vilket land och stad som är värd för konventet skiftar från år till år. År 2019 hålls CA:s världskonvent för första gången i Stockholm. Läs mer om CA:s världskonvent 2019 här!

 

Andra mötestyper

Praktiska möten – möten då medlemmar av servicegruppen diskuterar praktiska frågor som rör mötesgruppen, tex vem som ska öppna och stänga lokalen under kommande månad, vem som ska vara mötesledare osv. Alla är välkomna på ett praktiskt möte även om man inte vill ingå servicegruppen.

Areamöten – möten då representanter från olika mötesgrupper som tillhör samma geografiska område sammanträder och diskuterar övergripande frågor som rör CA. CA Sverige räknas idag som ett område. CA Sollentuna är en del av CA Sverige. Alla är välkomna på ett areamöte även om man inte är representant för någon grupp eller kommitté.

 

Att göra service

En viktig del av tillfrisknandet och av att tillhöra CA:s gemenskap är att göra service. Det kan t ex. innebära att ha ett uppdrag (sk. servicepost) i en servicegrupp för ett specifikt möte. Välj gärna ett möte där du deltar ofta. Vanliga serviceposter brukar vara att hjälpa till att öppna och stänga lokalen, att koka kaffe, att vara mötesledare, att ansvara för inköp av litteratur osv. Det finns också serviceposter i olika kommittéer, t ex. de som anordnar konvent eller arbetar med information.

Vill du tillhöra CA Sollentunas servicegrupp? Kom och var med på våra praktiska möten, första söndagen varje månad klockan 16.15 (direkt efter ordinarie möte) eller ta kontakt med oss på: info@ca-sollentuna.se.

 

Informationen och materialet på denna sida tillhandahålls av CA Sollentuna och är ej att betrakta som officiell information ifrån CA som helhet.